Dotační možnosti

Výzva č. 31_22_003 – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Výzva č. 31_22_003 – Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Dotační program:Národní plán obnovy
Oblast podpory:Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
Termín vyhlášení:6. 5. 2022, zpřístupnění v systému MS2014+ a možnost podání od 20. 5. 2022
Termín ukončení:31. 7. 2022 (1. kolo příjmu), 30. 9. 2022 (2. kolo příjmu), 30. 11. 2022 (finální ukončení příjmu) - vždy v 16:00
Alokace:2,8 mld. Kč na projekty zaměřené na sociální péči. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Vlastník komponenty alokaci na tuto Výzvu adekvátně navýšit.
Podporované aktivity:

Podporovanými aktivitami jsou:
➢ nákup nemovitostí včetně pozemků,
➢ výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby.


Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
➢ Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;
➢ Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;
➢ Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;
➢ Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;
➢ Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;
➢ Týdenní stacionáře;
➢ Domovy pro osoby se zdravotním postižením;
➢ Domovy pro seniory;
➢ Domovy se zvláštním režimem;
➢ Chráněné bydlení.

Oprávněný žadatel:ÚSC, DSO, příspěvkové organizace ÚSC, další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat ÚSC, OSS, spolky, OPS, ústavy, církve, nadace atd. Podrobně viz kapitola 4.1 výzvy.
Minimální výše způsobilých výdajů:Dotace na projekt je poskytována ve výši 10 mil. – 80 mil. Kč (bez DPH).
Bližší informace:

Výzva je uvedena na internetových stránkách MPSV: zde, resp. zde: zde.

 

Michal Samiec

tel.: 733 122 527
e-mail: michal.samiec@profaktum.cz