O nás

Etický kodex

Etický kodex

1 Úvodní ustanovení

Členové týmu společnosti ProFaktum, s.r.o. přijímají a respektují etický kodex zaměstnance jako jeden ze svých morálních závazků. Uvědomují si, že jeho akceptování se výraznou měrou podílí nejen na rozvoji interpersonálních vztahů uvnitř společnosti, ale i na rozvoji vztahů vůči současným a potencionálním zákazníkům, obchodním partnerům a v neposlední řadě na rozvoji vztahů vůči široké veřejnosti.

Etický kodex sice není obecně závazným právním předpisem, ale svou náplní a posláním doplňuje širokou škálu zákonných a právních předpisů.

2 Základní pravidla

 • Celý pracovní tým společnosti ProFaktum, s.r.o. si uvědomuje, že základní hodnoty, které má každý zaměstnanec ctít a spoluvytvářet jsou odpovědnost, profesionální přístup a kvalita.
 • Členové pracovního týmu společnosti i externí spolupracovníci, kteří vystupují a jednají za společnost, případně kteří pro společnost dodavatelsky zajišťují práce a služby (dále jen „členové týmu“), jsou povinni jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy, ctít podmínky fair-play a vystupovat slušně, na vysoké odborné výši a objektivně.
 • Celý tým společnosti si uvědomuje, že nabízené služby dlouhodobě přináší vzájemný prospěch jak jim, tak zákazníkům a dalším partnerům.

3 Vztah k zákazníkům

Společnost provádí, vyvíjí a zdokonaluje svou činnost tak, aby byly uspokojeny současné, budoucí i očekávané potřeby zákazníků. V této souvislosti členové týmu společnosti zejména:

 • dbají na udržení dobrého jména společnosti a jednají se zákazníky tak, aby byli vnímáni jako součást celé společnosti,
 • respektují oprávněné zájmy a požadavky zákazníků a snaží se je nejdříve pochopit a poznat, se zákazníky jednají vždy vstřícně, otevřeně, korektně, slušně a s náležitou odborností, respektují osobní potřeby a jedinečnost klienta,
 • poskytují zákazníkům úplné, pravdivé a srozumitelné informace s vysokou přidanou hodnotou, týkající se obchodního vztahu společnosti k zákazníkovi,
 • zachovávají mlčenlivost o záležitostech společnosti a zákazníků, o nichž se dozví při své pracovní činnosti,
 • nepřijímají od zákazníků či jiných subjektů finanční částky, cennosti či dary nad rámec stanovených a smluvně dohodnutých podmínek.

4 Vztah členů týmu ke společnosti

 • Členové týmu jsou silně motivováni a každý ke každému problému a úkolu přistupují jako k výzvě.
 • Členové týmu plní své pracovní povinnosti a zadané úkoly vždy odpovědně, svědomitě, kvalitně, včas a s náležitou odbornou péčí.
 • Členové týmu jsou iniciativní a pracují vždy řádně podle svých sil, znalostí a schopností.
 • Členové týmu při svém vystupování a jednání hájí zájmy společnosti, prosazují její záměry, cíle, obchodní strategii a dbají na dobré jméno společnosti.
 • Členové týmu se vyvarují všech činností a osobních aktivit, které by byly v konfliktu se zájmy společnosti.
 • Své schopnosti, dovednosti a odbornost členové týmu soustavně rozvíjejí a zdokonalují.

5 Vzájemné vztahy mezi členy týmu

 • Členové týmu mezi sebou aktivně a efektivně komunikují a spolupracují při řešení pracovních úkolů v zájmu celé společnosti.
 • Členové týmu se vzájemně informují o všem, co může mít vliv na kvalitu a úspěšnost každého jednotlivce i práce celého kolektivu.
 • Členové týmu respektují znalosti, zkušenosti a názory svých spolupracovníků. V případě rozdílnosti názorů tuto vyjadřují na vhodném místě a vhodným způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů společnosti.
 • Za základ naší činnosti považujeme týmovou spolupráci a její konstantní udržování
 • Zásadami jednání mezi členy týmu musejí být kolegialita, slušnost a vzájemná tolerance a úcta.

6 Vztah společnosti k členům týmu

Představitelé společnosti ve vztahu k členům týmu jsou – ředitel a jednatel, jakož i jednotliví vedoucí pracovníci společnosti v působnosti řízených organizačních celků (garanti jednotlivých produktů). Představitelé společnosti ve vztahu k členům týmu zejména:

 • vytvářejí příznivé pracovní podmínky a respektují oprávněné zájmy a požadavky členů týmu,
 • motivují členy týmu,
 • informují tým o zaměření, cílech a strategii společnosti,
 • řídí, kontrolují a pravidelně hodnotí členy týmu, jejich vztah k práci, pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky.

7 Vztah společnosti k široké veřejnosti

 • Respektujeme ujednaná rozhodnutí, dbáme na to, aby byla vždy v souladu s platnými zákony, normami, předpisy a obchodními podmínkami